Pozoruhodnosti

Medzi historické pamätihodnosti našej obce patrí rímskokatolícky kostol v Okoči v barokovo-klasicistickom štýle, reformovaný kostol v Okoči a v Opatovskom Sokolci v klasicistickom štýle, a kaštieľ v Opatovským Sokolci v klasicistickom štýle.

Rímskokatolícky kostol obce v barokovo-klasicistickom štýle bol postavený v roku 1789, jeho patrónom je Svätý Vendelín. Hlavný oltár, ktorého zdobí obraz Svätého Vendelína, bol maľovaný taktiež na konci 18. storočia.

Pôvodnú jednoloďovú stavbu na začiatku 20. storočia na oboch stranách rozšírili. V 50-ich rokoch 19. storočia sa vymenila strešná konštrukcia. Šindľovú krytinu vtedy vymenili za kovovú plechovú strechu.

V 80. rokoch sa obnovil aj vnútorný priestor. Posledná renovácia: oprava organu bola v roku 2000, vonkajší náter v roku 2002, veľká vnútorná rekonštrukcia v lete 2005.

Reformovaný kostol v Okoči bol postavený v roku 1822, pravdepodobne na mieste, kde predtým stála modlitebňa
z roku 1788, postavená z hlinových tehál s trstinovou strechou. V roku 1901 postavili vežu a dali fasáde novú tvár. V roku 1904 bol kvôli veľkému požiaru kostol veľmi vážne poškodený a bola potrebná nová strešná konštrukcia. V roku 1935 zhromaždenie kúpilo nový 8  registrový organ. V roku 1954 prestavili loď kostola, a vymenili aj vnútorné zariadenie. V posledných rokoch kostol sa postupne obnovil. Nasledovalo zavedenie plynu, vonkajšia rekonštrukcia, potom veľká vnútorná rekonštrukcia. Práce boli dokončené na jeseň v roku 2005.

Reformovaný kostol v Opatovskom Sokolci bol postavený v klasicistickom štýle v poslednej tretine 18. storočia. 28.novembra 1784, v prvú adventnú nedeľu ho vysvätili. V roku 1804 postavili k nemu päťposchodovú vežu. Menší z jeho dvoch zvonov bol vyrobený v roku 1887. Väčší zvon odniesli počas prvej svetovej vojny, ale zhromaždenie v roku 1923 dalo  v Brne vyrobiť nový.
Interiér kostola je zdobený umelecky vyrezávanou galériou a prekrásnou kazateľnicou, ktorú v roku 1818 dali vyhotoviť miestne ženy.

Pýchou kostola je vyrezávaný stôl Pána z červeného mramoru, ktorý bol vyrobený v roku 1870. Manuálny 7 registrový organ typu Rieger, ktorý je umiestnený na chóre, žiaľ nefunguje.
Momentálne prebieha úplná rekonštrukcia budovy. V druhej polovici 90. rokov sa uskutočnila výmena strešnej konštrukcie a stropu hlavnej časti kostola. Taktiež prebehlo zavedenie plynového ústredného kúrenia.

V rokoch 2001-2002 nasledovala  rekonštrukcia vnútorného priestoru kostola, čo zahŕňa výmenu podlahy a rekonštrukciu elektrického vedenia.

Vtedy boli vyrobené aj nové, pohodlnejšie lavice, ktoré vystriedali viac ako 200 ročné, v zlom stave sa nachádzajúce lavice. V roku 2005 nasledovala oprava zvonov a výmena starých okien zvonovej veže za nové.

Farnosť vedľa kostola bola postavená v roku 1957-58.

Kaštieľ v Opatovskom Sokolci

Ďalšia významná architektonická pamiatka obce je neoklasicistický kaštieľ z druhej tretiny 19. storočia. Prízemná, na jednom mieste dvojposchodová budova s obdĺžníkovou základňou. Niekdajšie obydlie dal postaviť Leó Loránd, bývalý obchodník z Budapešti. Od neho kúpila budovu a k nej patriaci pozemok Rozália Behle, viedenská dvorná dáma. Po jej smrti prešla budova do majetku rodiny Osvaldovcov a Nemesovcov. Po zoštátnení tu dostal svoje miesto ústav pre duševne a fyzicky postihnuté deti. Park obklopujúci budovu  je štátom chránený. Budova a k nej patriaci park je miestom Domova sociálnych služieb už 50 rokov.

Menšie sakrálne pamiatky

Prícestná kaplnka Svätého Vendelína z 18. storočia. V jej výklenku je maľovaná kamenná socha.

Socha Svätého Floriána v križovatke ciest Hlavnej a Sokoleckej. Bola postavená po veľkom požiari v roku 1822. Renovovaná bola v roku 1880.

Naposledy renovovaná v roku 2006.

Socha nepoškvrnenej Svätej Panny Márie nachádza sa na dvore kostola Svätého Vendelína. Dali ju postaviť Tamás Klimó jeho manželka Mária Köles v roku 1863.

Kríže pri ceste

Dala ho postaviť Katarína Bitter, vdova po Mihályovi Kissovi , v roku 1893.

Dal ho postaviť János Németh v roku 1933 pri križovatke Krížnej a Železničnej ulice, na 1900.  výročie smrti Ježiša Krista.

Pamiatky hrdinov - Okoč a Opatovský Sokolec, (1935-1940)

Sú pamiatkami spoluobčanov, ktorí padli v prvej a v druhej svetovej vojne.

Každý rok večer pred dušičkami s pietou umiestnime jeden kvet na pamiatku reformovaných,  jeden kahanec na pamiatku katolíckych a jeden kameň na pamiatku židovských obetí vojny.

Pamätné stĺpy

Na výročie prvej písomnej zmienky obce vytvoril sochár  György Lipcsei.

Významné budovy

Starý okočský obecný dom 

Budova postavená v roku 1928 do roku 1980 slúžila ako budova obecného úradu. Potom ako sa administratíva presťahovala do novej trojpodlažnej budovy a v budove umiestnili obecnú knižnicu a klub dôchodcov. Od roku 2004 v ňom pôsobí  miestna filiálka OTP Banky Slovensko.

Budova špeciálnej školy  v Opatovskom Sokolci

Bola postavená na začiatku 20. storočia. Najprv slúžila ako sušiareň tabaku, potom ako obytná budova - podľa majiteľa ho nazývali miestny: Čapkov kaštieľ. Po druhej svetovej vojne sa v nej  otvorila prvá osemročná základná škola v okolí. Od 60. rokov tu pôsobí Osobitná základná škola internátna pre okres Dunajská Streda. Dnes v budove sídli pod názvom Spojená škola internátna s vyučovacím jazykom maďarským.