Aktuality

Obecné zastupiteľstvo v Okoči v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR na 20 % - ný pracovný úväzok.