Aktuality

Obecné zastupiteľstvo v Okoči v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR na 20 % - ný pracovný úväzok.
Západoslovenská distribučná oznamuje občanov prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 14. 15. 18. 19. 20. 21. mája 2015.